سرطان تجارتی پر سود یا بیماری نفس گیر!

بر طبق آمار و ارقام ارائه شده توسط مقامات بهداشتى، تنها حدود دو درصد از كسانى كه از شيمى درمانى استفاده مى‏كنند، بعد از پنج سال استفاده از اين شيوه، »زنده« هستند و »زنده« در چنين ادبياتى، يعنى آن كه از لحاظ بالينى »مرده« نيستند.!!!

ادامه مطلب