این قسمت به مبانی واصول طب اسلامی می پردازد .شامل مقالات متن کتاب وفیلم خواهدبود.